Aquesta web fa servir galetes que fan la navegació molt més fàcil.
'MEDI MARÍ'
- ESO -
Crèdit de Síntesi en que es treballen diferents continguts relacionats amb el medi marí, posant en pràctica les competències adquirides al llarg del curs.
Objectius
Els continguts es treballaran a partir de tres blocs:
BIODIVERSITAT MARINA, MAR I SOCIETAT i LA FÍSICA I LA QUÍMICA DE LA PLATJA.

Partirem d'activitats i dinàmiques experimentals i engrescadores, per poder resoldre les hipòtesis plantejades pels alumnes abans de començar cada un dels diferents blocs. 
L'objectiu d'un Crèdit de Síntesi és doncs, aplicar totes aquelles competències assolides al llarg del curs escolar. Can Foix és una casa de colònies situada molt a prop de Vilanova i la Geltrú, una ciutat molt lligada al mar, on la societat n'ha tret profit de diferents maneres al llarg de la història. Amb aquest crèdit de síntesi els objectius generals són:
 • Incentivar l'interès de l'alumne per comprendre i interpretar el món, construir models científics i experimentar. 
 • Identificar i caracteritzar els sistemes físics i químics de l'entorn marí, per comunicar i predir el comportament dels fenòmens naturals. 
 • Identificar i caracteritzar sistemes biològics. 
 • Desenvolupar estratègies de cerca i gestió de la informació.
 • Planificar l'escrit d'acord amb la situació comunicativa a partir de la generació d'idees i la seva organització.
 • Escriure textos de tipologia diversa en diferents formats i suports amb adequació, coherència i cohesió lingüística.
 • Generar preguntes de caire matemàtic i plantejar problemes.
 • Emprar el raonament matemàtic en entorns no matemàtics.
 • Participar en l'entorn de manera reflexiva i responsable.
 • Interpretar i representar amb formes bidimensionals i tridimensionals, estàtiques i en moviment. 
 • Gaudir amb la pràctica d'activitats físiques recreatives que es realitzen en el medi natural. 
 • Aplicar estratègies de comprensió per obtenir informació i interpretar el contingut de textos escrits en llengua estrangera.
Continguts específics BLOC 1. BIODIVERSITAT MARINA
Àmbits que es treballen: 
Àmbit lingüístic de llengua, literatura i llengua estrangera
Àmbit cientificotècnic. 
Dimensió de fenomens naturals i medi ambient
Àmbit artístic

BLOC 2. CULTURA DE MAR
Àmbits que es treballen: 
Àmbit matemàtic
Àmbit lingüístic de llengua i literatura
Àmbit cientificotècnic. Dimensió fenòmens naturals i medi ambient
Àmbit artístic
Àmbit d'Educació Física


BLOC 3. LA FÍSICA I LA QUÍMICA DE LA PLATJA

Àmbits que es treballen: 
Àmbit cientificotècnic. Dimensió fenòmens naturals i medi ambient
Àmbit social


Els continguts del Crèdit de Síntesi s'adapten en funció del curs.
Programa

PROGRAMA CRÈDIT DE SÍNTESI - MEDÍ MARÍ. EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA. 

 

1er dia

2on dia

3er dia


MATÍ

Arribada, instal·lació i presentació

BLOC 1. BIODIVERSITAT MARINA

(Experimentem el fons marí)


BLOC 2. CULTURA DE MAR

(Visita al Port Pesquer de Vilanova)


BLOC 1 + BLOC 3

(Estampació Gyotaku + De duna en duna)TARDA 1

BLOC 2. CULTURA DE MAR

(Ciricuit d'aventura + Tir a l'arc)

BLOC 2. CULTURA DE MAR

(Visita a la Llotja)

 

TARDA 2

BLOC 2. CULTURA DE MAR

(Circuit d'Aventura + Tir a l'arc)

BLOC 3. FÍSICA I QUÍMICA DE LA PLATJA

(Kayak + Presa de mostres)

 

NIT

Astronomia

(Joc de nit + observació)

BLOC 2. CULTURA DE MAR

(Havaneres + Discoteca)